Databeskyttelse

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt de etiske principper for nordiske psykologer og den danske lov om psykologer. Desuden er dele af arbejdet reguleret af GDPR/EU’s persondataforordning, serviceloven og sundhedsloven.

Tavshedspligt

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om. Hvad enten det er en offentlig myndighed, et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver, der henvender sig, udleverer jeg ingen oplysninger, førend vi sammen har aftalt, hvad jeg må give videre af information.

Tavshedspligten er underlagt følgende undtagelser:

 • Bliver jeg vidende om børn eller unge under 18 år, der mistrives, har jeg skærpet underretningspligt og skal derfor orientere myndighederne. Bliver det aktuelt, drøfter vi det inden, jeg gør noget.
 • Jeg skal også reagere, hvis jeg bliver vidende om en konkret forestående alvorlig og personfarlig situation.
 • Regionen skal vide, hvornår du har været her, for at de kan betale.
 • Regionen beder mig få dit samtykke til at sende start- og slutbreve til din henvisende læge.
 • Skal jeg afregne direkte med dit forsikringsselskab eller en arbejdsgiver, skal du give samtykke til, at de kan blive informeret om samtaledatoerne samt efter behov kan få informationer til brug for ansøgning om forlængelse af dit forløb.
 • Hvis du har givet samtykke til fx din læge, forsikring, kommune m.fl., kan jeg modtage oplysninger fra dem om dig, men ikke sende information den anden vej.
 • Vi kan aftale, at jeg indberetter direkte til Sygeforsikring Danmark for dig.
 • Da jeg konstant arbejder på at give dig det bedst mulige tilbud, modtager jeg løbende supervision, og din situation kan derfor blive taget op med min supervisor i anonymiseret form, dvs. hverken min supervisor eller mine medsupervisander vil vide, hvem du er.
 • En surveyer underlagt tavshedspligt skal have adgang til mine journaler i anonymiseret form i forbindelse med akkreditering. Det er alene kvaliteten af mine optegnelser, der kigges på, og altså ikke hvad du har sagt.
 • Sidst men ikke mindst; kommer Skat på auditbesøg, skal de have adgang til mine faktura og kvitteringer, hvorpå dit navn kan være anført. Jeg vil sikre mig, de har den rette tavshedspligt inden udleveringen.

Journaler

Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om blandt andet dine sociale forhold og dit helbred, herunder hvad vi arbejder med, hvilken behandlingsplan og intervention, vi har valgt. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. Noterne skal være med permanent skrift og må ikke slettes, de skal være læsbare og forståelige af andre. Det er også en sikring af, at andre kan overtage behandlingen, såfremt der sker mig noget. Du altid ret til en kopi af din journal, det kaldes ’aktindsigt’. Kontakt mig, hvis det er aktuelt.

Jeg skriver papirjournaler og opbevarer dem efter foreskrifterne. Jeg bruger et sikkert digitalt system godkendt af MedCom til at hente din henvisning, korrespondere med lægen, have overblik over vores aftaler, samt registrere betalinger. 5 år fra vores seneste kontakt slettes og makuleres det hele.

Ønsker du at klage

Er du utilfreds med mit arbejde så sig til, så jeg kan gøre mit for at imødekomme dine ønsker og behov!

Hvis du fortsat ønsker at gå videre med det,

 • Kan du klage til Psykolognævnet, som står for at autorisere psykologer.
 • Er du i min klinik på henvisning fra egen læge, og drejer dine klagepunkter sig om reglerne i praksisoverenskomsten, kan du klage til det Regionale Samarbejdsudvalg Region Hovedstaden.
 • Er der sket en utilsigtet hændelse, kan du eller dine pårørende indberette direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Hvis der er tale om en skade, skal du i stedet kontakte Patienterstatningen.
 • Er du utilfreds med håndteringen af dine persondata, kan du klage til Datastilsynet.